« Krok späť

ORGANIZAČNÝ (návštevný) PORIADOK USPORIADATEĽA

Článok I.
Základné ustanovenia

1.1. SPORT legal, s.r.o. so sídlom v Trnave, ul. 9. mája 15, 917 02 Trmava, IČO 48 150 100 vydáva v súlade so zákonom NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný (návštevný) poriadok. ktorý sa vzťahuje na všetky podujatia, ktoré organizuje.

1.2. Účelom organizačného (návštevného) poriadku športového podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je športový areál vybavený.

1.3. Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.

1.4. Každý účastník podujatia je povinný
           a)    dodržiavať pokyny uvedené v tomto poriadku, pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný  poriadok alebo pokojný priebeh podujatia

            b)    strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby alebo bezpečnostnej služby

            c)   po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,

1.5. Účastníkom podujatia je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä
       1. divák,
       2. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,3.
          osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,
1.6. Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie.
1.7. Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zd-raví a majetku, spôsobené účastníkovi podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov z o strany organizátora podujatia, úmyselným, alebo nedbanlivým konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom, alebo inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia.
1.8. Usporiadateľ je fyzická osoba, označená reflexnou žltou vestou s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ resp. „STEWARD“ a číslom na prednom i zadnom diele vesty. Usporiadateľ (steward) je osoba, ktorej poslaním je pomáhať divákovi, starať sa o pohodlie a komfort diváka a dohliadať na dodržiavanie poriadku v športových zariadeniach, kde sa uskutočňuje športové stretnutie. Usporiadateľ vonkoncom nemá byť svalnatý bitkár ale má to byť slušný/asertívny komunikačne schopný človek, môže to byť aj dôchodca, ktorý absolvoval stanovenú odbornú prípravu, ktorá by mu mala pomôcť k tomu, aby vedel posúdiť konkrétnu situáciu a rozhodnúť sa, ako má správne postupovať v jednotlivých situáciach, ktoré pri športových stretnutiach vznikajú. Usporiadateľ je osobou, ktorá je chránenou osobou v zmysle trestného poriadku.

 

Článok II.
Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa
            

2.1. Usporiadateľ je oprávnený:

Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety

- pyrotechnický výrobok,

- strelnú zbraň,

- chladnú zbraň, alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na  výkon športovej činnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,    obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich  náboženské vyznanie, prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,

b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené v ods. 1 písm a) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak ani po upozornení na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovania, aby od takého konania upustil, a svojím správaním alebo konaním ďalej narušuje verejný poriadok alebo pokojný  priebeh podujatia, pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní
d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c)
e) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti  porušením povinnosti účastníka podujatia.

2.2. Usporiadateľ je povinný:

Člen usporiadateľskej služby je povinný
      a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,
      b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia,
      c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,
      d) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
      e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
        - ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu
        - ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,
        - u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, alebo
      f) zaistiť predmet uvedený v Čl. II bod 1. písm a) a odovzdať ho príslušníkovi Policajného   zboru,
     g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia.

      Článok III.
Povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia

3.1. Účastník podujatia je povinný:

a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,
c) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby podľa
Čl. II Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa
d) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,


3.2. Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším
b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, pre tento prípad mu nebude umožnený vstup na podujatie, resp z neho bude vykázaný
c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, s výnimkou zakúpených v priestoroch podujatia.
d) požívať alkoholické nápoje v takej miere, aby jeho chovanie a konanie mohlo spôsobiť neprimerané správanie a chovanie
e) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
f) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,
g) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,
h) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
    1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
    2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,
i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,
j) vhadzovať predmety do priestoru športoviska.
k) fajčiť v mestskej hale s výnimkou priestorov na to určených mimo haly.

Článok IV.
Vstup a zotrvanie účastníka na podujatí

4.1. Vstup na podujatie bude umožnený len osobe, ktorá sa dokladom, ktorý ju oprávňuje na vstup na podujatie ( kontrolu vykoná usporiadateľ, člen SBS, príslušník PZ SR)

4.2. Zotrvanie úastníka na podujatí je zo strany organizátora podmienené jeho správaník, ktoré musí byť v súlade so všeobecnými spoločneskými normali občianskeho spolužitia. Organizátor si vyhradzuje právo vykázať návštevníka z priestoru, ktorý má prenajatý pokiaľ tento sa nebude správať a bude porušovať ustanovenia týchto vydaných pravidiel a všeobecne záväzných noriem.

Článok V.
Platnosť organizačného poriadku

5.1. Tento organizačný (návštevný) poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2017 a platí na všetky podujatia, organizované spoločnosťou SPORT legal, s.r.o.

Článok VI.
Právne predpisy

6.1. Športové podujatia organizátora sú zorganizované v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí v platnom znení.

6.2. Návštevníci minimálne vstupom do objektu, kde sa športové podujatie uskutoční sú povinní dodržiavať zákony Slovenskej republiky a to najmä Trestný zákon a Priestupkový zákon a v otázke náhrady spôsobenej škody Občiansky zákonník.

 

                                                                                                    


_________________________________

  JUDr. Július Šefčík - konateľ SPORT legal, s.r.o.

v Trnave, dňa 1.1.2017